Autor Tema: Gramatika i pravopis  (Pročitano 44051 puta)

0 Članovi i 1 gost pregledaju ovu temu.

Van mreže blesava mala

 • Super clan
 • ******
 • Poruke: 3.264
 • Popularnost: 116
 • Pol: Žena
 • Tiititiitttitititi, sreca, sreca, radost! :)
Gramatika i pravopis
« Odgovor #103 poslato: Januar 22, 2008, 12:44:48 pre podne »
A, bre, ala komplikujete...Mora prvo ime pa prezime (osim ako nije zahtevano drugacije u nekom formularu), i ne moze letos za buducnost...
"On my knees I'l ask last chanse for one last dance, cause with you I'd withstand all of hell to hold your hand..."

Van mreže lilBeat

 • Stalni clan
 • *****
 • Poruke: 1.688
 • Popularnost: 83
 • Pol: Muškarac
Gramatika i pravopis
« Odgovor #102 poslato: Januar 11, 2008, 11:39:01 posle podne »
Trazicu jos online gde budem mogao o upotrebi "letos" za buducnost. Ovde u Bukurestu nemam knjiga gramatike i pravopisa srpskog jezika (samo bi mi to jos nedostajalo pored silnih stvari koje moram da imam) i nemam kako potvrditi (ili opovrgnuti) ono sto sam napisao u prethodnom postu. Eve, ako ti imas knjiga o gramatici i pravopisu srpskog jezika, citiraj i napisi referencu kao i datum izdavanja knjige.

Zasad evo posto sam u potrazi za jednim, nasao drugo, postovacu ovde o redosledu pisanja licnog imena i prezimena:

"Odluka br. 46
     GOTOVO UVEK — PRVO IME                   mo su ðaci u dnevniku poreðani po prezi-
              PA PREZIME                               menima. Verovatno ih zato i veãina na-
                                                             stavnika oslovqava prezimenom. Tako je,
   Sredinom aprila 2004. godine predsed-       naÿalost, i u sredwim školama, u šta sam
niku Odbora za standardizaciju srpskog je-     imao prilike da se i sam uverim, jer, kao
zika obratio se dr Dragan Blagojeviã, s           spoqni saradnik, drÿim neke åasove u Ma-
Matematiåkog instituta SANU, e-poštom        tematiåkoj gimnaziji. Ako za pisawe ime-
sledeãeg sadrÿaja:                                    na takvim redosledom u dnevniku i ima

                                                             nekog opravdawa, onda za isti redosled u
   Poštovani profesore Klajn,                        svedoåanstvima i diplomama takvog oprav-
   Svojevremeno ste pisali o lošoj navi-          dawa baš i nema.
ci da se prvo piše prezime pa ime (Mar-         No, da ne lamentiramo nego da pokuša-
koviã Marko, na primer). Ta navika ne-          mo da stvar popravimo. Predlaÿem Vam da
sumwivo potiåe još iz osnovne škole. Ta-       vaš Odbor za standardizaciju pošaqe je-


                                                             mena (npr. Našem dragom i nikad nepre-
dan zvaniåni dopis Ministarstvu prosve-
                                                             ÿaqenom ocu Marku Petroviãu dajemo še-
te i da predloÿi da se ðaci u dnevnicima
                                                             stomeseåni pomen u subotu... itd.).
i drugim dokumentima (matiånim kwigama,
svedoåanstvima, diplomama) upisuju prvo
imenom pa prezimenom. A redosled moÿe                       Komentar
da bude na osnovu prezimena.
   Za ovo je potrebno da se malo prome-         Reå je o obiåaju koji sledi ogromna ve-
ne odgovarajuãi obrasci. Za to je ipak po-      ãina evropskih jezika zemaqa i naroda, s
trebna inicijativa autoritativnijeg tela,            izuzetkom nama bliskih suseda — Maðara,
na primer vašeg Odbora. S obzirom na to        koji u svome jeziku po vlastitoj tradiciji
da neko meni blizak radi na odgovarajuãem     åine suprotno, ali se izvan maðarskog je-
mestu u Ministarstvu i da moÿe da nešto        zika redosled saobraÿava u skladu s obi-
takvo pogura, usuðujem se da prognoziram     åajima veãine naroda i jezika, bez obzira
da bi to prošlo. A verujem da bi za neko-        na to da li su posredi veliki ili mali
liko godina pomenuta loša navika posta-         narodi i jezici — u Evropi, Severnoj Ame-
la retka ... a i ministarka je lingvista, pa          rici, Juÿnoj Americi i Australiji, dok
bi imala razumevawa za inicijativu.                 nemamo podataka kako se postupa u broj-
   S poštovawem,                                       nim azijskim i afriåkim jezicima.
                                                               Meðutim, kada je reå o kineskom jeziku,
                       Dragan Blagojeviã
                                                               u wemu je obiåaj istovetan onome u maðar-
                                                               skom, ali, kad se kineska imena prenesu u
   Slaÿuãi se sa dr Draganom Blagojevi-
                                                               druge jezike, zadrÿava se kineski naåin
ãem, kome zahvaqujemo na dragocenoj ini-
                                                               pisawa, dakle Mao Cedung, Xou Enlaj (ra-
cijativi, utvrðujemo sledeãi stav, s kojim
                                                               nije Mao Ce Tung, Åu En Laj), Ðijang Ce-
ãemo upoznati ne samo ministra prosvete
                                                               min itd., gde su Mao, Xou i Ðijang prezi-
i sporta nego, preko dnevnih listova i
                                                               mena, a ne imena.
radijsko-televizijskih kuãa, i najširu jav-
                                                               Kada je reå o domaãim imenima i pre-
nost.
                                                               zimenima, nama je poznato da se u „Poli-
    Imena i prezimena ÿena i muškara-             tici", u wenim višestraniånim åituqa-
 ca, domaãa i strana, vaqa u srpskom je-        ma, ispravqaju pravopisne i druge greške,
 ziku govoriti i pisati tako da gotovo               leksiåko-stilske i sintaksiåke (ukquåuju-
                                                               ãi i zamenu sati — åasovima, što inaåe
 uvek prvo doðe ime pa prezime: Marko
 Markoviã, Marija Stankoviã, Frawo Si-            nije u skladu s Odlukom Odbora br. 1, gde
                                                               je preporuåena upotreba sati, na åemu je
 liã, Izet Sarajliã, Elizabet(a) Tejlor,
 Xon Lenon, Bela Hamvaš, Dagmara Ci-           insistirao svojevremeno i sam Vuk Kara-
 rankijeviå itd.                                            xiã), ali se zadrÿava redosled imena i
    Izuzetak su telefonski imenici, az-              prezimena koji navode stranke, ukquåujuãi
 buåni katalozi u bibliotekama, platni               i nedeklinirana muška prezimena (npr.
 spiskovi, školski dnevnici i sl., mada               u prazniånom broju „Politike", 1—3. maj
 bi u školskim dnevnicima, da bi se od-            2004. godine, str. DZ, dvaput stoji Rajiåiã
 negovala vaqana navika, trebalo pisati           Vladimira, a jednom, pravilno, Vladimi-
 prvo ime pa onda prezime, s tim što bi           ra Rajiåiãa; Radiã Anki, isto, str. DZ;
 redosled navoðewa mogao biti i daqe po         Babiã Zagorka i Korica Vojna [tj. Vojni, u
 prezimenu. Kada se navede prvo prezime,       dativu], isto, str. D4).
 treba iza wega staviti zapetu.                      Premda ovo nije pravopisni, nego sin-
    U svim drugim situacijama i u svim              taksiåko-stilski problem, neãe biti zgo-
 standardnojeziåkim stilovima trebalo bi           reg da se poduka za wegovo rešavawe nave-
                                                               de i u buduãim izdawima Pravopisa srp-
 se drÿati normalnog redosleda — prvo
                                                               skoga jezika, makar u Reåniku uz Pravopis,
 ime pa onda prezime. To je neophodno i
 u åituqama dnevnih listova bez obzira            tj. da se navede više domaãih i stranih
 na to kakav je redosled u podnescima oÿa-     primera koji bi ukazivali na preskrip-
 lošãenih porodica, što za sobom povla-          tivnu normu, ukquåujuãi i izuzetak od we
 åi i obavezno deklinirawe muških prezi-           kad je posredi govorewe i pisawe kine-


                                                                viãu, Uvaÿeni kolega Radovanoviãu, Ceweni
skih imena i prezimena, za koje ne vaÿi             doktore Bogdanoviãu i sl.), mada iza ape-
prilagoðavawe.                                            lativa moÿe doãi i ime u poluzvaniånoj
                                                                upotrebi.   
                                                               

   Obaveznost ove norme, pored ostalog,                                                               
obezbeðuje jasno razaznavawe šta je ime a
šta prezime, jednako vaÿno i za domaãa i
za strana imena. Ako to ne bismo pošto-                     *  *  *
vali, ne bismo npr. znali šta je ime a                  Predlog ove odluke saåinili su Ivan
šta prezime u ovakvim sluåajevima: Miliã            Klajn, predsednik Odbora, i Branislav Br-
Mišiã, Anka Dutina, Šandor Pal, Xorx                 boriã, sekretar Odbora. Ona se dostavqa
Stjuart, Metju Arnold i sl.                                ostalim ålanovima Odbora s molbom da u
   Kad je posredi oslovqavawe, intimnija             roku od mesec dana saopšte imaju li pri-
komunikacija iskquåuje prezime, a javna ga         medaba pa ãe Odluka biti usvojena na pr-
podrazumeva, s odgovarajuãim atributima i         voj narednoj sednici Komisije br. 7."
apelativima (Poštovani gospodine Petro-           

danas2122.pdf [667kb]  број 21-22, година 2005.Evo gomile odluka Matice Srpske ali su u PDF formatu tako da pretrazivanje pojedinacnih informacija nemoguce
http://www.maticasrpska.org.yu/download/index.htm
"Be formless... shapeless like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle; it becomes the bottle. You put it into a teapot; it becomes the teapot. Water can flow, and it can crash. Be water, my friend..."

Van mreže eve

 • Super clan
 • ******
 • Poruke: 2.727
 • Popularnost: 173
 • Pol: Žena
 • ovo je Rover Dangerfield
Gramatika i pravopis
« Odgovor #101 poslato: Januar 11, 2008, 04:04:53 posle podne »
Ma ne može. Kako može?

Van mreže lilBeat

 • Stalni clan
 • *****
 • Poruke: 1.688
 • Popularnost: 83
 • Pol: Muškarac
Gramatika i pravopis
« Odgovor #100 poslato: Januar 10, 2008, 09:51:24 posle podne »
Jel moze da se kaze "letos" za buducnost?

Letos je prilog za vreme i moze se koristiti da oznaci buducnost koliko je meni poznato.

Istina je da se u nasem kraju ne koristi u tom smislu ali ima krajeva u kojima se koristi i to mi je jako dobro poznato.
"Be formless... shapeless like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle; it becomes the bottle. You put it into a teapot; it becomes the teapot. Water can flow, and it can crash. Be water, my friend..."

Van mreže eve

 • Super clan
 • ******
 • Poruke: 2.727
 • Popularnost: 173
 • Pol: Žena
 • ovo je Rover Dangerfield
Gramatika i pravopis
« Odgovor #99 poslato: Januar 10, 2008, 05:50:54 posle podne »
Jel moze da se kaze "letos" za buducnost?

Ne može

Van mreže RainDog

 • ::Super Moderator::
 • Domacin
 • *
 • Poruke: 6.308
 • Popularnost: 190
 • Pol: Muškarac
 • Život je zakon!
  • http://www.raindog.co.yu
Gramatika i pravopis
« Odgovor #98 poslato: Januar 10, 2008, 04:39:56 posle podne »
He, he... to ono srpsko "prošlo - buduće vreme"? Kao na primer: "Yebo sam te kad stignem" :)

Van mreže Iron_Maiden

 • Stalni clan
 • *****
 • Poruke: 1.202
 • Popularnost: 37
 • Pol: Muškarac
 • And so we lay, we lay in the same grave
Gramatika i pravopis
« Odgovor #97 poslato: Januar 10, 2008, 04:35:32 posle podne »
Jel moze da se kaze "letos" za buducnost?
Sometimes when Im alone,
I wonder aloud,
If youre watching over me
Some place far abound.
I must reverse my life
I cant live in the past.
Then set my soul free,
Belong to me at last.

DISCONNECT

Van mreže lilBeat

 • Stalni clan
 • *****
 • Poruke: 1.688
 • Popularnost: 83
 • Pol: Muškarac
Gramatika i pravopis
« Odgovor #96 poslato: Decembar 31, 2007, 11:45:26 pre podne »
"Promena imena jezika i raskid jezičke zajednice sa Hrvatima izazvali su potrebu da se izradi novo izdanje pravopisa, usklađeno s izmenjenim okolnostima. Za to se pobrinula Matica srpska, novosadska kulturna organizacija sa velikom tradicijom (osnovana 1826), koja se od 1954. stara o jezičkoj politici i pravopisnim priručnicima za Srbe. Stari Pravopis srpskohrvatskog jezika, objavljen 1960. u zajedničkom izdanju Matice srpske i Matice hrvatske, a izrađen tokom dugogodišnjeg rada komisije paritetno sastavljene od srpskih i hrvatskih stručnjaka, striktno se držao ravnopravnosti srpskih i hrvatskih varijantnih oblika. Međutim, još u sedamdesetim godinama taj je pravopis prestao da važi na teritoriji Hrvatske. Da bi se pripremio pravopis prilagođen novoj situaciji formirana je desetočlana komisija sačinjena od stručnjaka iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Rezultati rada te komisije objavljeni su 1989. u knjizi Prilozi pravopisu. Ta publikacija, kao i niz drugih dokumenata proizašlih iz rada raznih komisija, poslužio je za izradu novog pravopisa, koji su izradili Mitar Pešikan, Jovan Jerković i Mato Pižurica, a objavila Matica srpska 1993, u dve verzije, ekavskoj i ijekavskoj. Hrvatski varijantni oblici tu se dosledno upućuju na srpske. Glavnu razliku prema priručniku iz 1960. čine razrađena uputstva za transkripciju imena iz blizu trideset jezika (u starom pravopisu tog materijala je bilo daleko manje). Izmene učinjene u samim pravopisnim propisima nisu dalekosežne. Autori su se najčešće držali načela da te propise treba menjati samo kad je to zaista neophodno, npr. kad je praksa pokazala neprihvatljivost nekog rešenja. Uz veoma opsežnu punu verziju pravopisnog priručnika objavljeno je i jedno skraćeno, tzv. školsko izdanje, koje ipak nije sasvim pogodno za učenike, naročito one u osnovnim školama. U toku je priprema jedne treće verzije, namenjene upravo korisnicima iz te kategorije.

Godine 1993. pojavio se i pravopis grupe autora, na čijem je čelu Radoje Simić, a 1994. pravopis Milorada Dešića. Oba ta priručnika znatno su kraća od pune verzije Matičinog. Simićev sadrži mnogo novina, među kojima ima i sasvim nepodesnih rešenja, dok je Dešićev uglavnom osposobljen za rad u školama. Najavljivan je, ali se nije pojavio, i nov pravopis Radmila Marojevića, čija bi glavna odlika bila ponovno uvođenje u srpsku ćirilicu tri crkvenoslovenska slova koja je u XIX veku veliki reformator srpske azbuke Vuk Karadžić isključio iz upotrebe. Godine 1998. izašao je nov pravopis Radoja Simića, znatno različit od onoga iz 1993. Manje-više istovremena pojava većeg broja pravopisnih priručnika sa različitim propisima u pogledu većeg broja pojedinosti svedoči o velikom interesovanju lingvista za pravopisnu problematiku i o osećanju olakšanja u izmenjenoj političkoj situaciji, rasterećenoj od stroge discipline karakteristične za prethodnu epohu. U načelu bi konkurencija u praksi između različitih propisa mogla dati koristan doprinos iznalaženju najboljih rešenja. To se u ovom slučaju nije dogodilo zbog velike razlike u kvalitetu ponuđenih priručnika. S druge strane, koegzistencija različitih propisa može samo uneti zabunu i dezorijentaciju u publiku. Da bi se izbegla pravopisna anarhija, ministarstva za prosvetu i za kulturu Republike Srbije ozvaničila su 1996. pravopis Matice srpske iz 1993, bez sumnje najstudioznije i najsolidnije izrađen od svih pravopisnih priručnika nastalih dosad među Srbima."

http://host.sezampro.yu/jezikdanas/9-99/9-99_2.htm

Evo i ovde o autoritetu Matice Srpske


"Be formless... shapeless like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle; it becomes the bottle. You put it into a teapot; it becomes the teapot. Water can flow, and it can crash. Be water, my friend..."

Van mreže Kanibal

 • Pocetnik
 • *
 • Poruke: 47
 • Popularnost: 4
Gramatika i pravopis
« Odgovor #95 poslato: Decembar 31, 2007, 12:58:46 pre podne »
P. S.
LilBeat
Na Vikipediji, kuda vodi link koji si ostavio, za jotovanje su dati primeri:

Примери:

ц+ј = ч клицати - кличем
д+ј = ђ млад - млађи
г+ј = ж благ - блажи
х+ј = ш махати - машем
к+ј = ч јак - јачи
л+ј = љ далек - даљи
н+ј = њ танак - тањи
с+ј = ш писати - пишем
т+ј = ћ платити - плаћен
з+ј = ж брз - бржи

Prvi i peti primer sam ja precrtala, jer to sto su napisali - naprosto nije tačno. Onaj ko je uredio ovu stranicu na Vikipediji je pogrešio.
U oba slučaja reč je o palatalizaciji.
I, moram da priznam da nikada nisam čula za umetnuto (epenentsko) L. Ne znam odakle im to u Vikipediji.

Zato - oprez pri korišćenju izvora. Uvek je najbolje koristiti neku od "zvaničnih" gramatika i pravopisa (jedan jedini - Pravopis Matice srpske iz 1995. godine).

Van mreže Kanibal

 • Pocetnik
 • *
 • Poruke: 47
 • Popularnost: 4
Gramatika i pravopis
« Odgovor #94 poslato: Decembar 31, 2007, 12:45:13 pre podne »
Hvala i tebi sto volis i negujes svoj maternji jezik i sto vodis racuna o govoru i pisanju.

I tebi i svim "forumasima" zelim sve najbolje u Novoj 2008. godini.

Moracete da se zadovoljite samo recima, jer ja ne umem da ovde postavim i neku lepu ilustraciju.    :plakanje:

Van mreže lilBeat

 • Stalni clan
 • *****
 • Poruke: 1.688
 • Popularnost: 83
 • Pol: Muškarac
Gramatika i pravopis
« Odgovor #93 poslato: Decembar 31, 2007, 12:16:59 pre podne »
Hvala najlepse!

Lep provod sa porodicom i srecna Nova 2008.!

"Be formless... shapeless like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle; it becomes the bottle. You put it into a teapot; it becomes the teapot. Water can flow, and it can crash. Be water, my friend..."

Van mreže Kanibal

 • Pocetnik
 • *
 • Poruke: 47
 • Popularnost: 4
Gramatika i pravopis
« Odgovor #92 poslato: Decembar 31, 2007, 12:13:45 pre podne »
NepromeNLJiv

-jiv, -jiva, -jivo / -jivi, -jive, -jiva  -   tvorbeni nastavci za muski, zenski i srednji rod jednine i mnozine

Van mreže lilBeat

 • Stalni clan
 • *****
 • Poruke: 1.688
 • Popularnost: 83
 • Pol: Muškarac
Gramatika i pravopis
« Odgovor #91 poslato: Decembar 30, 2007, 11:07:19 posle podne »
:lol::lol:

Eto vidis! :)

Nadam se da ce stici da postuje pre Nove Godine. Ne zelim da udjem glup u Novu Godinu :)
"Be formless... shapeless like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle; it becomes the bottle. You put it into a teapot; it becomes the teapot. Water can flow, and it can crash. Be water, my friend..."

Van mreže RainDog

 • ::Super Moderator::
 • Domacin
 • *
 • Poruke: 6.308
 • Popularnost: 190
 • Pol: Muškarac
 • Život je zakon!
  • http://www.raindog.co.yu
Gramatika i pravopis
« Odgovor #90 poslato: Decembar 30, 2007, 10:09:33 posle podne »
Koliko sam ja shvatio kaže se: nepromenljiv, ali nisam ni ja siguran. Kanibale, `ebiga, moraćeš da nam crtaš :)

Van mreže lilBeat

 • Stalni clan
 • *****
 • Poruke: 1.688
 • Popularnost: 83
 • Pol: Muškarac
Gramatika i pravopis
« Odgovor #89 poslato: Decembar 30, 2007, 09:48:17 posle podne »
Upravo kitim jelku, sa malim zakašnjenjem, ali mi je RainDog poslao poruku da obratim pažnju na ovu temu (moju omiljenu).

Izvini sto smo te prekinuli. I hvala na odvojenom vremenu da ispises post. I hvala i Rejniju koji je preduzeo inicijativu.


Evo ovako:

nepromen+jiv (da ne objašnjavam sad osnovu) dalo je nepromenJiv, a kad se prednjonepčano J nađe pored nekog nenepčanog suglasnika (kao što je to nadzubno N, na primer), onda dolazi do JOTOVANJA, i nastanka novog prednjonepčanog glasa LJ. Novi prednjonepčani glas i jeste, da tako kaže, proizvod jotovanja.

Sve si objasnila ali na kraju nisam shvatio da li je pravilno pisati nepromeNJiv ili nepromeNLJiv. Ili u redu sto se tice osnove "nepromen", to znam odakle proistice, ali odakle "jiv"?


To nije isto kao PREDSEDNIK ili PRETSEDNIK ili PRECEDNIK.
U reči PREDSEDNIK (što je pravilno) dolazi do odstupanja od glasovne promene koja se zove jednačenje suglasnika po zvučnosti. Do odstupanja dolazi kada se zvučno D nađe ispred bezvučnih S i Š. Zato je pravilno napisati: ODSEĆI, PODŠIŠATI, PREDSEDNIK, a ne otseći, potšišati, pretsednik i sl.
Kada bi u ovoj reči došlo do jednačenja suglasnika po zvučnosti, onda bi krajnji proizvod zaista bila reč PRECEDNIK, koja ne znači ništa. (predsednik - pretsednik - precednik)
Dakle, prvo bi došlo do jednačenja suglasnika po zvučnosti, pa bi od DS dobili TS, a onda do sažimanja u C.
Ovo sam znao da nije "ista fora" kao ono sto sam ja pitao, ali nisam hteo da napisem US-u da je "nepametan" :D :P


Polako, doguracu i ja do lekara!
I to vec u utorak ujutru, kad me budu nosili na ispiranje.
:mejanje2: :mejanje2: nisi normalan majke mi. aj svrati u bukurest ja placam sve. i ono cime se "drogiras". a ispiranje imas besplatno :lol::lol: :D :P
"Be formless... shapeless like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle; it becomes the bottle. You put it into a teapot; it becomes the teapot. Water can flow, and it can crash. Be water, my friend..."

Tags: