Bolja zaštita za korisnike finansijskih usluga

Udruženje „Efektiva“ traži da se uporedo sa izmenama zakona o zaštiti potrošača, promene i delovi Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kako bi svi uživali podjednaku zaštitu.

udruzenje-efektiva

Kada je 2010. godine donet Zakon o zaštiti potrošača, korisnici bankarskih usluga su izuzeti iz ovog propisa uz obrazloženje državnih organa da će se ova problematika regulisati posebnim Zakonom. Tek u decembru 2011. godine, počela je primena Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, a na osnovu ovog propisa Narodna banka Srbije je donela podzakonski akt – Odluku o načinu postupanja banke i davaoca lizinga po prigovoru korisnika finansijskih usluga i načinu postupanja Narodne banke Srbije po obaveštenju tih korisnika.

Ova Odluka je trebalo da obezbedi efikasan mehanizam zaštite prava korisnika finansijskih usluga u slučajevima kada im banka ili davaoc lizinga iste uskrate. Njome je predviđeno da rok za odgovor banke po prigovoru klijenta bude 30 dana, da nije predviđena nikakva sankcija ako banka ni u tom roku (30 dana) ne uputi nikakav odgovor klijentu ili u odgovoru „promaši temu“ iznoseći stavove koji nisu ni u kakvoj vezi sa predmetom spora. Takođe je naglašeno da banka nema obavezu da, na osnovu zahteva klijenta, pristane na pokušaj mirnog rešenja spora – putem medijacije u NBS, već je to dobra volja banke.

narodna-banka-srbije

Kako je ovih dana aktuelna izmena Zakona o zaštiti potrošača čiji je cilj jačanje pozicije potrošača i njegove zaštite na tržištu, udruženje potrošača Efektiva je apelovalo na nadležne državne organe, pre svega Narodnu banku Srbije, da pristupe i izmeni Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga i pomenutih Odluka u slučaju davanja lizinga.

„Smatramo da se predloženim izmenama, koja obezbeđuju efikasniju zaštitu prava svih učesnika na tržištu bankarskih usluga, mogu obezbediti stabilnost i održivi rast bankarskog sistema u Srbiji.U tom smislu, Udruženje Efektiva predlaže da se u normativna akta unesu izmene koje su usklađene sa Zakonom o zaštiti potrošača. Pod tim podrazumevamo da rok za odgovor banke po prigovoru klienta bude osam dana, da novčana kazna za banku koja ne dostavi odgovor klijentu u predviđenom roku i na predviđen način iznosi 1.000.000 dinara. Tražimo i da novčana kazna za banku koja ne pristupi zakazanoj medijaciji iznosi 10.000.000 dinara“, kažu u „Efektivi“.

U ovom udruženju napominju da bi trebalo regulisati zakonom i to da obaveza bude da NBS u toku pripreme za medijaciju uputi stranama u sporu svoje stručno mišljenje o spornom odnosu sa aspekta zakonitosti i primene ugovornih odredbi, kao i da na svojoj internet stranici objavljuje podatke o broju i predmetu primljenih prigovora po bankama, a ne zbirno kako to danas radi.