Borski projekti urbane mobilnosti predstavljeni u Domu Narodne skupštine

U Domu Narodne skupštine održano je javno slušanje na temu „Digitalizacija u Srbiji – Otvoreni podaci i njihova upotreba“, u organizaciji Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo.

U javnom slušanju su, kao i do sada, učestovali narodni poslanici, predstavnici Кancelarije za IT i eUpravu, a ovaj put su se prisutnima obratili i predstavnici UNDP-a i predstavnici organizacija: „Šume i Кlime“ i „Sigurne staze“ iz Bora.

U kontekstu četvrte industrijske revolucije, otvoreni podaci našli su se među prioritetima Vlade Srbije i oni predstavljaju nezamenljivo javno dobro na koje imamo pravo u skladu sa Zakonom o elektronskoj upravi.

Igor Velić je ispred strukovnog udruženja „Sigurne staze“ predstavio projekte čiji su temelj korišćenje otvorenih podataka upotrebom informacionih tehnologija i vizuelizacija i prostorizacija tih podataka u cilju strateškog upravljanja bezbednošću saobraćaja i urbane mobilnosti.

„Naše interaktivne GIS platforme obiluju podacima koji se tiču ranjivih učesnika u saobraćaju (deca, starije i osobe sa invaliditetom, pešaci, biciklisti i drugi). Naime, zahvaljujući upotrebi otvorenih podataka dobili smo obeležja bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Bora kao što su prostorna raspodela saobraćajnih nezgoda, probleme u zonama škola, ocena stanja pristupačnosti infrastrukture za osobe sa invaliditetom, lokacije vizokog rizika i tako dalje, a sve u cilju davanja predloga na kojim mestima je u Boru potrebno projektovati zone 30, zone usporenog saobraćaja, biciklističke staze/trake, sigurne staze za kretanje učenika osnovnih i srednjih škola. Zahvaljujući GIS-u  razvili smo savremenu metodologiju prikupljanja i obrade podataka na osnovu koje smo vršili različite analize svih prikupljenih prostornih i atributativnih setova podataka, konverziju tih podataka u formate neophodne za veb i mobilni prikaz, dizajniranje, kao i izradu veb interaktivnih mapa“, navodi Igor Velić.

GIS platforme mobilitybor.com, pristupacnostbor.com i bor.sigurnestaze.com predstavljaju nedvosmisleno sredstvo komunikacije između svih aktera u sferi saobraćajnog i urbanističkog uređenja grada Bora, kao i u dvosmernoj komunikaciji struke i „politike“, struke i građana, građana i donosioca odluka. Samim tim predstavlja koristan alat za lokalnu samoupravu i donosioce odluka u cilju strateškog upravljanja urbanom mobilnošću.

„S tim u vezi, naše GIS platforme sadrže i crowdsourcing  komponentu koja omogućuje pregled, unos i izmene podataka od strane građana, čime se pruža mogućnost svim građanima Bora da obeleže lokacije na karti, dodaju fotografije, postave opis i daju svoje predloge u cilju  unapređenja urbanističke i saobraćajne infrastrukture na teritoriji grada Bora. Posebnu pažnju bih skrenuli na elemente namenjene participaciji građana koje sadrže naše platforme. Participacija je obezbeđena putem crowdsourcing komponente. Ovakva metodologija i tehnologija prikupljanja, analize, sinteze i prezentovanja podataka je u poslednje vreme poznata kao citizen science. GIS sa takvim metodama i tehnologijama participacije se, po našem mišljenju, vrlo efikasno može koristiti kao instrument javnog uvida u prostornom, urbanističkom, saobraćajnom planiranju, ekologiji, i drugim strukama koje se vezuju za prostor“, dodaje Velić.

Unapređenje saobraćajnog i urbanističkog prostora je nezamislivo bez upotrebe otvorenih podataka, infomarcionih tehnologija i softverskog inžinjeringa.

„U ovoj sprezi vidimo razvoj pametnih gradova i primenu „Humanog inženjeringa“, koncepta koji se u osnovi fokusira na čoveka i okreće stvarnim zahtevima i problemima koje imaju korisnici. Podaci na kojima se zasnivaju naši projekti zapravo predstavljaju skup saobraćajnih, urbanističkih, građevinskih, arhitektonskih i drugih mera sa ciljem formiranja jedinstvenog, bezbednog, ambijentalno prihvatljivog i podjednako dostupnog prostora za sve korisnike“, zaključuje Velić.