Državna revizorska institucija podnela prijave protiv odgovornih lica u opštini Bor

Državna revizorska institucija (DRI) podnela je prekršajnim sudovima još devet zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a tužilaštvu i jednu prijavu za privredni prestup i to protiv odgovornih lica u opštini Bor, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, Kliničkom centru Kragujevac i Kliničkom centru Srbije.

dri

Institucija je podnela prijave protiv odgovornih lica u subjektima revizije nakon objavljivanja izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu, a u okviru Programa revizije za 2014. godinu, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu DRI.

Zahteve za pokretanje prekršajnog postupka Institucija je podnela zbog nepoštovanja pojedinih odredbi Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o javnim nabavkama, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i merilima za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga i za utvrdivanje naknade za njihov rad za 2013. godinu.

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka DRI je uputila protiv predstavnika Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Kliničkog centra Kragujevac, KCS, Opštine Bor, Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bor“, načelnika Opštinske uprave i direktora Predškolske ustanove „Bambi u tom gradu.

Prijavu za privredni prestup DRi je podnela zbog nepoštovanja određenih odredbi Zakona o planiranju i izgradnji i to protiv direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bor“.

DRI je ranije, u vezi sa izveštajima o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu, podnela 204 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a nadležnim tužilaštvima 17 krivicnih prijava i 19 prijava za privredni prestup.

Institucija je, u okviru Programa revizije za 2014. godinu, objavila 134 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu.

Pravni timovi i dalje nastavljaju da razmatraju i analiziraju izveštaje o reviziji u vezi sa elementima za podnošenje prijava protiv odgovornih lica u subjektima revizije koji nisu obuhvaceni dosadašnjim informacijama o podnetim prijavama.

DRI, kako se navodi, neće davati detaljnije informacije u vezi sa podnetim zahtevima za pokretanje prekršajnog postupaka, prijavama za privredni prestup i krivicnim prijavama, stoji na sajtu te institucije.

DRI je Skupštini Srbije predala Izveštaj o radu za 2014. godinu, kojim je tu institucuju obavestila o izvršenju godišnjeg programa revizije za 2014. godinu, o datim mišljenjima, utvrdenim nepravilnostima, efektima revizije.

Takođe DRI je skupštinu izvestila o podnetim prijavama, datim preporukama subjektima revizije, finansijskom izveštaju Institucije, radu Saveta, kapacitetima i drugim aktivnostima, saradnji sa medunarodnim institucijama i organizacijama, odnosima s javnošcu.

Državna revizorska institucija je, nakon sprovedenih revizija u 2014. godini, izdala 135 izveštaja o reviziji i to 128 izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja, šest izveštaja po revizijama odazivnih izveštaja i jedan izveštaj o reviziji svrsishodnosti poslovanja.

Ovim izveštajima su obuhvaćeni javni rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od 2.352 milijarde dinara.

Za finansijske izveštaje izraženo je 128 mišljenja i to 19 pozitivnih, 107 mišljenja sa rezervom i dva uzdržavajuća mišljenja.

Za pravilnost poslovanja izraženo je, takode, 128 mišljenja i to tri pozitivna, 120 mišljenje sa rezervom, dva uzdržavajuca i tri negativna mišljenja.

DRI dala je subjektima revizije ukupno 1.540 preporuka. Najveci broj preporuka se odnosi na oblast rashoda i izdataka i to 396.

Institucija je tokom 2014. godine, na osnovu revizija finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2013. godinu, podnela 111 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, 13 prijava za privredni prestup i 15 krivicnih prijava.

U 2015. godini, podneto je još 95 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, šest prijava za privredni prestup i dve krivicne prijave.

U 2014. godini Institucija je za svoj rad utrošila sredstva u iznosu od 472.293.419 dinara, odnosno 93,17 odsto sredstava odobrenih budžetom Republike Srbije, a iz donacija iz tekuce i ranijih godina 2.347.424 dinara.

Inače, ovo je osmi Izveštaj o radu koji je DRI, od svog uspostavljanja 2007. godine, predala skupštini.

(Tanjug)