Dveri pozivaju pravničku javnost da podrži Manifest pravnog patriotizma

Pokret Dveri poziva sve poslenike pravničke struke, profesore prava, sudije, javne tužioce, advokate, diplomirane pravnike, studente prava, kao i sve one koji se bave praktičnom primenom zakona, da podrže objavu prvog Manifesta pravnog patriotizma da bi u državi Srbiji snaga zakona bila jača od sile i samovolje svakog pojedinca.

dveri-plakat-2014

Zašto u Manifestu govorimo baš o pravnom partiotizmu? Zato što jedino pojedinac koji je stvarno zaštićen u svojim pravima može biti veran svojoj Otadžbini; zato što je patriotska borba za pravno uređenu Otadžbinu životni interes svih koji Srbiju doživljavaju kao svoju državu, bili oni Srbi ili pripadnici nacionalnih manjina; zato što se patriotizam lišen pravne svesti pretvara u demagogiju, demagogija vodi u tiraniju, a tiranija u društvene nemire, inostranu intervenciju i sigurnu smrt Otadžbine;

Zašto borba za zakonitost mora da bude patriotska? Zato što su samo građani Srbije vlasni da lično ili preko slobodno i neposredno izabranih predstavnika pravno uređuju svoju Otadžbinu saglasno sojim vrednostima, interesima i potrebama; zato što domaći pravni poredak mora da ima supermatiju nad normama međunarodnog prava, a ratifikovani međunarodni sporazumi moraju da budu u saglasnosti sa Ustavom.

Dveri smatraju protivpravnim i ništavim sve domaće normativne akte i međunarodne sporazume koji nisu u skladu sa ustavnopravnim poretkom Republike Srbije, kao i one koji državu Srbiju dovode u političku, vojnu i ekonomsku zavisnost. Prva slobodno izabrana vlast će na ustavom i zakonom propisani način poništiti sve takve akte, a protiv odgovornih lica biće pokrenuti krivični postupci, kao i postupci za naknadu štete;

Pošto samo politički slobodan narod može suvereno da vrši ustavotvornu vlast, važeći Ustav i pored svih slabosti, ne može da se menja, u celini ili delimično, sve dok traje evroatlantska okupacija Kosova i Metohije kao neotuđivog dela države Srbije.

Dveri smatraju da Princip pozitivne diskriminacije u korist bilo koje manjinske grupe mora biti ukinut, jer organima vlasti oduzima autoritet demokratskog legitimiteta;

«Nezavisna regulatorna tela i agencije treba da budu ukinute, jer formiraju skupi paralelni sistem vlasti koji derogira demokratski zasnovan sistem vlasti (narodna skupština i vlada) proistekao iz političke volje birača;

U cilju efektivne zaštite državnog poretka naše Otadžbine neophodno je da se krivični sudski postupak u potpunosti uredi na istražnom načelu sa aktivnom ulogom suda u svim fazama postupka. Institut sporazuma o priznanju krivice treba ukinuti, jer je izraz slabe države koja nevoljno goni počinioce krivičnih dela.

U cilju sprečavanja imovinske propasti porodica mora se ustanoviti zakonski imovinski minimum koji se ne može položiti kao hipotekarno jemstvo i koji se izuzima od izvršenja, putem zakona kojim će se zaštiti sve naše prezadužene porodice», stoji između ostalog u Manifestu.

Da bi javnosti bilo jasnije koje efekte želimo da postignemo u borbi protiv korupcije: zalažemo se za to da čovek koji je optužen za korupciju ne može da rukovodi ustanovom dok traje sudski postupak skrivajući se iza pretpostavke nevinosti. U tom smislu se zalažemo da sudija dobije mogućnost da sa rukovodećeg radnog mesta suspenduje lice optuženo za korupciju!

Informativna služba Pokreta Dveri