Novi Kolektivni ugovor drastično nepovoljniji po radnike Ziđina, predviđeno smanjenje zarada i drugih beneficija

Sindikat „Nezavisnost“ kompanije Srbija Ziđin Koper (Serbia Zijin Copper) ocenio je predlog novog Koletivnog ugovora kao nepristojan i neprihvatljiv. Poslodavac predviđa drastično umanjenje zarada i drugih benaficija radnicima.

Obaveštavamo zaposlene da su 4. januara otpočeli pregovori za zaključenje kolektivnog  ugovora, koristimo priliku da vas informišemo o nepristijnoj ponudi poslodavca koja je za reprezentativne sindikate neprihvatljiva, naveli su u ovom sindikatu.

Sindikat upozorava da će po novom kolektivnom ugovoru godišnji odmor biti maksimalno 28 radnih dana, plaćeno odsustvo maksimalno do 5 radnih dana uz 5 radnih dana zbog smrti člana uže porodice a plaćeno odsustvo dobrovoljnim davaocima krvi smanjeno je sa 5 na 2 radna dana.

Osnovna zarada nema više koeficijenta radnog mesta čija se vrednost utvrđivala na osnovu vrste i stepena stručne spreme odnosno obrazovanja, složenost poslova, odgovornost na poslu i uslova rada, a isključeno je usklađivanje ugovorene cene rada za efektivni radni čas sa procentom povećanja  Minimalne cene rada po satu saglasno odlukama socijalno-ekonomskog saveta republike srbije.

Uvećana zarada je umanjena do zakonskog minimuma i to:

 1. za rad na dan državnog i verskog praznika umanjenje  sa 150% na 110%
 2. za Dan rudara umanjenje  sa 150% na 110%
 3. za rad noću umanjenje sa 35% na 26%
 4. za prekovremeni rad umanjenje sa 35% na 26%
 5. za rad nedeljom više nema uvećanja za 30%
 6. za rad u drugoj smeni i za rad subotom u četvorobrigadnom sistemu rada više nema uvećanja za 10%
 7. po osnovu vremena provedenog na radu (minuli rad) za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu umanjenje od 0,5% na 0,4%
 8. za pripravnost (kućno dežurstvo van radnog vremena ukinuto uvećanje od  5%)

Zakonom o radu je garantovano pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci (za vreme  bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, vojne vežbe i odazivanje na poziv državnog organa), ali je poslodavac u zaradu na osnovu koje se obračunava prosek za prethodnih 12 meseci priznao samo isplaćenu zaradu po satu za efektivne sate rada u prethodnih 12 meseci a protivzakonito umanjio osnovicu za obračun tako što je isključio sva ostala primanja koja imaju karakter zarade u skladu sa zakonom o radu i to:

 • deo zarade po osnovu radnog učinka (stimulacije i dr.)
 • uvećanje zarada isplaćenih u prethodna tri meseca po osnovu rada na dan praznika, noćnog rada, rada u smenama, prekovremenog rada, minulog rada i drugih uvećanja propisanih opštim aktom poslodavca
 • druga primanja koja imaju karakter zarade a koja su u prethodnih 12 meseci isplaćena (topli obrok, regres, terenski dodatak, dodatak za odvojeni život i druga davanja zaposlenima koja imaju karakter zarade);

Smanjena je visina naknade zarade sa 85% na 60% prosečno ostvarene zarade u prethodnih 12 meseci ali ne manje od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom za vreme prekida rada odnosno smanjenja obima rada do kojeg je došlo bez krivice zaposlenog, a najduže četrdesetpet (45) radnih dana u kalendarskoj godini.

Troškovi za ishranu radnika (topli obrok) su umanjeni za 21,7 % prema poslednjim objavljenim podacima a prema predlogu nacrta kolektivnog ugovora kako sledi:  “poslodavac je dužan da mesečno isplati naknadu troškova za ishranu radnika u iznosu od 17% prosečne neto zarade u republici.

Regres je smanjen za 63,77 % prema poslednjim poznatim podacima na dan 14. januar, otpremnina za odlazak u penziju je smanjena od 3 bruto zarade zaposlenog na 2 prosečne bruto zarade u republici srbiji a naknada pogrebnih troškova se priznaje najviše do neoporezovanog iznosa a to je od 1. februara 2021. godine 70.696 dinara;

Izbrisane su jubilarne nagrade, a poklon čestitka za novorođenče u visini prosečne neto zarade kod poslodavca u prethodna 3 meseca od dana rođenja više nije čestitka već solidarna pomoć za rođenje deteta u visini od 60.000 dinara

Izbrisano je učešće zaposlenih u dobiti, a invalidima rada se više ne priznaje pravo da zbir zarade na invalidskom radnom mestu i naknade zarade (invalidnine) koja je opredeljena rešenjem fonda PIO.

Zalagaćemo se za očuvanje prava koja zaposleni ostvaruju iz aktuelnog i trenutno važećeg kolektivnog ugovora, tako što ćemo iscrpeti sva zakonom dozvoljena sredstva za ostvarenje interesa zaposlenih, naveli su u sindikatu Nezavisnost.

(IstMedia)