Nožem za koverte izbo radnika

Pri­pad­ni­ci bor­ske po­li­ci­je pod­ne­li su kri­vič­nu pr­ja­vu pro­tiv N. T, ru­ko­vo­di­o­ca ko­me­ra­ci­jal­ne slu­žbe pri­vat­ne fir­me “Stan­čić”, za ko­ga se sum­nja da je na svom rad­nom me­stu no­žem za otva­ra­nje ko­ve­rti na­neo te­ške te­le­sne po­vre­de biv­šem rad­ni­ku tog pred­u­ze­ća Z. M.

Ka­ko je no­vi­nar “Prav­de” sa­znao, pre tri da­na Bo­ra­nin Z. M. do­šao je u svo­ju biv­šu fir­mu “Stan­čić”, ka­ko bi po­ku­šao da po­vra­ti sta­ri po­sao. Tu je za­te­kao svog biv­šeg še­fa N. T, od ko­ga je po­ku­šao da sa­zna zbog če­ga je ostao bez po­sla.

Raz­go­vor je ubr­zo pre­šao u ras­pra­vu, a ona je pre­ra­sla u sva­đu. Po­sle raz­me­nji­va­nja uvre­da, iz­bi­la je tu­ča iz­me­đu še­fa i biv­šeg za­po­sle­nog. U jed­nom tre­nut­ku, N. T. je sa sto­la zgra­bio nož za otva­ra­nje ko­ve­rti i do­ju­če­ra­šnjem rad­ni­ku pro­bu­šio le­vo pluć­no kri­lo.

Vi­de­vi­ši šta je uči­nio, N. T. je od­mah po­zvao po­li­ci­ju i de­talj­no ob­ja­snio šta se do­go­di­lo. Sa­mo za­hva­lju­ju­ći br­zoj in­ter­ev­nci­ji le­ka­ra bor­ske bol­ni­ce, ko­ji su po­vre­đe­nom čo­ve­ku uka­za­li po­moć, Z. M je ostao živ, iako će nje­gov opo­ra­vak, pret­po­sta­vlja se, tra­ja­ti du­že vre­me.

(Pravda)