Prenos broja u fiksnim mrežama od 1. aprila

BEOGRAD – Usluga prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji biće dostupna pretplatnicima od 1. aprila ove godine, saopštila je danas Republička agencija za elektronske komunikacije (Ratel).

Ilusustracija / Foto: sxc.hu
Ilusustracija / Foto: sxc.hu

Uslugu fiksne telefonije pruža devet operatora – Telekom Srbija, Telenor, SBB, Orion Telekom, IKOM i Beograd sa sedištem u Beogradu, Invest Inženjering i Knight Development Support iz Novog Sada i JET TV iz Šapca.

Postupak prenosa broja uređuje Pravilnik o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji, a sam postupak počinje podnošenjem zahteva za prenos broja operatoru primaocu broja.

Pretplatnik je u obavezi da plati naknadu za uslugu prenosa broja u iznosu ne većem od 165 dinara bez PDV-a operatoru primaocu broja, dok operator davalac broja ne može zahtevati od pretplatnika naknadu troškova za prenos broja.

Procedura prenosa broja, ukoliko su za nju ispunjeni tehnički uslovi, traje do šest odnosno tri plus tri dana.

Zahtev za prenos broja podnosi fizičko lice, a u pravnom licu lice ovlašćeno za zastupanje, odnosno lice koje on ovlasti.

Obrazac zahteva za prenos broja nalazi se kod operatora primaoca broja i mora da sadrži podatke o pretplatniku, adresu na kojoj se nalazi telefonski priključak za dati broj, broj ili grupu brojeva koji se prenose, vrstu pretplatničkog odnosa u mreži operatora davaoca broja, naziv davaoca i primaoca broja, datum i vreme podnošenja zahteva i datum zahtevanog prenosa unutar propisanog vremenskog okvira realizacije usluge.

Takođe, potrebna je i izjava pretplatnika da se zahtev ujedno smatra i zahtevom za raskid pretplatničkog odnosa sa prethodnim operatorom, izjava pretplatnika da se obavezuje da će izmiriti sve obaveze prema operatoru davaocu broja i izjavu pretplatnika da prihvata da mu operator primalac broja suspenduje pozive na rok od 30 dana, a potom da ga na zahtev operatora davaoca broja isključi, ukoliko nije izmirio zaostala dugovanja, kao i saglasnost pretplatnika da se njegovi lični podaci prikupljaju, obrađuju i razmenjuju između operatora i centralne baze samo u svrhu realizacije prenosa broja.

Bazu podataka prenetih brojeva čini referentna centralna baza za čije je postavljanje, razvoj, održavanje i finansiranje odgovoran RATEL, a ta Agencija određuje sadržaj i formu podataka, kao i postupak čuvanja i ažuriranja podataka koji se nalaze u centralnoj bazi, koja sadrži spisak svih prenetih brojeva.

(Tanjug)