Zaključci sa prvog sastanka Radne grupe za Bor

0
20
Zaključci sa Prvog sastanka Radne grupe za praćenje stanja životne sredine i realizacije Akcionih planova i Projekata koji se odnose na rešavanje problema životne sredine u Boru, koji je održan u Boru 28. novembar 2008. godine u trajanju od 12. do 14. časova.

 


Zaključci sa Prvog sastanka Radne grupe za praćenje stanja životne sredine i realizacije Akcionih planova i Projekata koji se odnose na rešavanje problema životne sredine u Boru, koji je održan u Boru 28. novembar 2008. godine u trajanju od 12. do 14. časova.

 

 


Tačka 1.

1. Preduzeti hitne aktivnosti u pogonima Topinice i Fabrike sumporne kiseline, u cilju smanjenja aerozagađenja Bora.
2. Usvaja se predlog da RTB Grupa Bor bude nosilac ovog projekta.
3. Fond za zaštitu životne sredine, nakon podnošenja zahteva za dodelu sredstava od strane nosioca projekta, će obezbediti 40% potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju.
4. Nosilac projekta zajedno sa predstavnicima ovog ministarstva će hitno pripremiti zahtev za dodelu ostatka finansijskih sredstava (60%) iz NIP-a i dostaviti ga nadležnom ministarstvu za NIP najkasnije do 05. decembra 2008. godine.

Tačka 2.
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja će, tokom 2009. godine, obezbediti 3 nove Automatske stanice za merenje i kontrolu više hemijskih i pasivnih supstanci kvaliteta vazduha u realnom vremenu.

Tačka 3.
Usvaja se predlog da se učine maksimalni napori da se celokupna procedura pregovora i potpisivanje regionalnog dogovora oko formiranja regionalnog centra za upravljanje otpadom završi najkasnije do 01. marta 2009. godine, čime bi se otvorile realne mogućnosti korišćenja finansijskih sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora finansiranja.

Tačka 4.
1. Izraditi Strategiju zaštite životne sredine i održivog razvoja opštine Bor sa Generalnim akcionim planom za implementaciju te strategije do 01.oktobar 2009. godine.
2. Usvaja se predlog da Radna grupa preuzme obavezu nosioca posla i odgovornosti za izradu navedenih dokumenata.
3. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja će obezbediti finansijska sredstva.

Tačka 5.
Opština Bor će podneti Predlog projekta uz zahtev Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja za održavanje besplatnih, redovnih sistematskih pregleda građana.

Tačka 6.
Usvaja se predlog da se u sastav ove Radne grupe imenuje i predsednik opštine Majdanpek, g-din Dragan Popović, u svojstvu člana.

Tačka 7.
Sledeći sastanak Radne grupe predsednik će sazvati do kraja 2008. godine.

Preuzeto sa saja Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja Srbije.

 

OSTAVITE KOMENTAR:

Please enter your comment!
Please enter your name here