Dajem sebi pravo da me vide i čuju

Na današnjoj konferenciji za novinare, Asocijacija za razvoj Opštine Bor predstavljen je projekat „Dajem sebi pravo da me vide i čuju“. Projekat je namenjen iniciranju saradnje  mladih talentovanih privrednika i biznis sektora opštine Bor.

ARBOR - iskorak

Namera je da se ovim projektom inicira saradnja između mladih talentovanih peduzetnika-kako registrovanih tako i onih koji deluju kao „freelanceri“ i lokalnog biznis sektora u opštini Bor. Ovom inicijativom skrenuće se pažnja na sve veći broj nezaposlenih mladih ljudi koji su kao neiskorišćen društveni resurs prinuđeni da pronalaze alternativne načine kako bi svojim angažovanjem zaradili novac-bilo da se radi o umetnosti, zanatu, intelektualnom radu ili sl.

Cilj:

Stvaranje povoljne poslovne klime za povezivanje mladih talentovanih preduzetnika i freelancer-a sa lokalnim biznis sektorom opštini Bor i ukazivanje na neophodnost opredeljivanja sredstava iz lokalnog budžeta za podsticanje omladinskog i socijalnog preduzetništva.

Grupe aktivnosti:

Izrada baze o mladim preduzetnicima, Obuka na temu „Guerilla marketing“, Realizacija „Guerilla marketing“ inicijativa, Pripreme za prvi Sajam mladih talenata, Sajam mladih talenata u optini Bor.

Registracija lično:

Prostorije Asocijacije za razvoj opštine Bor ili na sajtu www.arbor.org.rs

Projekat je podržan u okviru programa malih donacija “Iskorak” koji sprovodi Zaječarska inicijativa u saradnji sa Nacionalnom zadužbinom za demokratiju.