Definisane sigurne staze i putanje kretanja učenika u Boru

Udruženje za promovisanje Geografskog informacionog sistema (GIS) održalo je danas na Borskom jezeru završnu konferenciju projekta „Sigurne staze i putanje kretanja učenika osnovnih i srednjih škola u Boru„.

„Nakon šest meseci trajanja projekta predstavili smo analize koje se tiču bezbednosti dece u saobraćaju, pojedinačno za svaku osnovnu i srednju školu u Boru, kao i za predškolsku ustanovu „Bambi“. Pored ovoga imamo i studiju koju je naš stručni saradnik Igor Velić uradio kojima je dat predlog mera i hitnih intervencija koje bi trebalo preduzeti koje se tiču bezbednosti na teritoriji grada Bora“ ,rekao je Miodrag Bogunović predsednik GIS udruženaj Srbije.

Na portalu Sigurnih staza grada Bora data je saobraćajna signalizacija i saobraćajne nezgode koje su se desile u poslednjih pet godina. Ukrštanjem ovih podataka sa infrastrastrukturom i saobraćajnom signalizacijom grada dobijen je digitalni model sigurnih staza i putanja kretanja učenika. Ovo je samo predlog mera, a od predstavnika gradske uprave se očekuje da prihvate ovu studiju koja je detaljno urađena i da preduzmu odgovarajuće korake.

Ciljevi projekta podrazumevaju povećanje kapaciteta grada Bora za poboljšanje bezbednosti u saobraćaju, unapređenje sistema lokalne samouprave za prostorno i urbanističko planiranje, povećanje bezbednosti dece u blizini osnovnih i srednjih škola na teritoriji grada Bora, kvalitetnije i transparentnije pružanje javnih usluga građanima, uspostavljanje registra saobraćajne signalizacije u blizini školskih ustanova, kao i trajno praćenje promena saobraćajne infrastrukture i evidentiranje saobraćajnih nezgoda, uz modifikaciju postojećih sigurnih staza za kretanje učenika.

Ovaj projekat GIS Udruženja Srbije podržan je u okviru projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“, Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, i Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz podršku Svetske banke i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog Kraljevstva.