Na Tehničkom fakultetu u Boru u toku prijava za upis na prvu godinu studija

Na Tehničkom fakultetu u Boru u toku je prvi rok za upis brucoša na prvu godinu osnovnih akademskih studija. Budući studenti dokumentaciju mogu predati do petka 26. juna do 14 sati u dekanatu fakulteta.

Tehnički fakultet u Boru

Odlukom Vlade Republike Srbije Tehničkom fakultetu u Boru odobren upis 200 studenata finansiranih iz budžeta na prvu godinu svih programa osnovnih akademskih studija.

Fakultet je ovaj broj studenata preraspodelio po studijskim programima, a preostali broj do ukupno raspisanog broja će biti upisan u statusu samofinansirajućih studenata.

Bivšim srednjoškolcima su na raspolaganju studenski programi – Rudarsko inžinjerstvo (33 mesta na budžetu i 7 samofinansirajućih), Metalurško inžinjerstvo (17 mesta na budžetu i 3 samofinansirajućih), Tehnološko inžinjerstvo (50 mesta na budžetu i 10 samofinansirajućih) i Inžinjerski menadžment (100 mesta na budžetu i 20 samofinansirajućih).

Po odluci Vlade Srbije, fakultet je dobio dodatna budžetska mesta za studente romske nacionalne manjine (2 mesta) i studente sa invaliditetom (2 mesta).

U prvu godinu studija prvog stepena koje realizuje fakultet u Boru, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju (do 40 bodova) i rezultata postignutih na prijemnom ispitu (do 60 bodova).

Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se 24., 25. i 26. juna 2015. godine od 8 do 14 časova (sreda, četvrtak i petak), a objavljivanje liste prijavljenih kandidata (spisak kandidata za polaganje ispita), u subotu, 27. juna 2015. godine, u 12 časova.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose overene fotokopije sledećih dokumenata:
1. svedočanstva za sve razrede prethodno završene škole;
2. diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu;
3. izvod iz matične knjige rođenih;
4. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.