Projekat Bolje Organizovani Resursi za zelenu ekonomiju se nastavlja

Posle kratke pauze zbog epidemije virusa COVID 19 Društvo mladih istraživača sa partnerima nastavlja realizaciju projekta BOR – Bolje Organizovani resursi za zelenu ekonomuju čiji je cilj podizanje svesti o značaju zelene ekonomije i jačanje kapaciteta ekoloških organizacija da se bave ovom problematikom.

Projekat u Boru se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije a u okviru regionalnog balkanskog projekta „GEAR – Gren Economy for Advanced Region“ čiji je nosilac u Srbiji organizacija SMART kolektiv iz Beograda.

Realizacija projekta u Boru otpočela je oktobra 2019. kada je realizovan je dvodnevni trening o zelenoj ekonomiji sa 5 tema za preko 30 predstavnika ekoloških OCD iz Srbije (članice Zelene liste Srbije) i iz Bora. Osim uvodne teme o zelenoj ekonomiji i samom projektu, obrađene su teme o učešću građana u odlučivanju o životnoj sredini, o upravljanju rudničkim otpadom koji je dominantni problem borske sredine i o prirodnim vrednostima okoline Bora u funkciji zelenog turizma. Osim teorijskog dela i rasprave na osnovu pripremljenih prezentacija, učesnici si imali priliku da kroz terenski rad upoznaju devastirana i očuvana područja Bora. Tokom oktobra organizovane su dve tribine i jedan sastanak sa rukovodstvom grada na kojima je raspravljano o aktuelnim ekološkim problemima, pre svega zagađenju vazduha, o pripremi Kratkoročnog plana smanjenja zagađenja vazduha i o daljoj saradnji ekoloških OCD i rukovodstva grada. Preko društvenih mreža i medija javnost je obaveštena o ovim aktivnostima.

Sredinom novembra 2019. realizovan je jednodnevni trening za domaćine u seoskom turizmu sa 5 tema za 20 ušesnika-ca. Osim uvodne teme o seoskom turizmu u kontekstu zelene ekonomije i samom projektu, obrađene su teme o ruralnom turizmu, očuvanim prirodnim resursima kao motivu, uslovima za razvoj, vrstama i trendovima, korisnicima usluga, smeštajnim objektima, ponudi, kao i pravnim okvirima za razvoj seoskog turizma. Tokom novembra i decembra 2019. organizovane su četiri tribine na kojima je raspravljano o nacrtima zakona o izmenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom i zakona o odgovornosti za štete nanete životnoj sredini (zajedno sa Kancelarijom za životnu sredinu a u okviru obeležavanja svetskog dana ekoloških pokreta kroz program Ekološki dani Bora 2019), o volonterskim ekološkim aktivnostima na čišćenju i uređenju (sa Kancelarijom za mlade u okviru obeležavanja međunarodnog volontera kroz program Ekološki dani Bora 2019.) o nacrtu budžeta grada Bora za 2020. (sa zahtevom da se povećaju sredstva za zaštitu životne sredine) i o nacrtu Kratkoročnog akcionog plana smanjenja aerozagađenja. Održan je jedan sastanak sa obrađivačima Kratkročnog akcionog plana smanjenja aerozagađenja u okviru ranih konsultacija a predstavnici DMI i partnera učestvovali su u okruglom stolu o nacrtu KAP početkom januara 2020.

Tokom januara i februara 2020. organizovano je pet tribina, od kojih dve u okviru programa Ekološki dani Bora 2020. Tri tribine održane su u okviru javnih rasprava. Ostvareno je učešće u ukupno 5 javnih rasprava, jednom javnom slušanju i jednoj prezentaciji, kao i više sastanaka.

Početkom marta 2020. u okviru programa Ekološki dani Bora a povodom obeležavanja 5. marta Svetskog dana energetske efikasnosti, organizovana je javna tribina o zelenom zgradarstvu i istovremeno javna rasprava o konceptualnoj osnovi novog Prostornog plana Srbije. U predlozima za izmenu i dopunu ovog plana predloženo je i da se dodaju elementi razvoja zelene ekonomije i zelenog rudarstva, a posebno poseban odeljak o cirkularnoj ekonomiji.

Krajem prošle i početkom ove godine preko interneta i direktnim kontaktima realizovano je popunjavanje ankete o stavovima građana o zelenoj ekonomiji.

Epidemija virusa COVID 19 i vanredno stanje od sredine marta 2020. je onemogućilo bilo kakve fizičke kontakte, te se aktivnost odvijala isključivo on line. Ključna aktivnost odnosila se na obradu rezultata ankete građana o zelenoj ekonomiji. Pored toga organizovane su i dve javne rasprave putem on line konsultacija: jedna o radnom tekstu Nacionalnog programa za borbu protivu dezertifikacije i degradacije zemljišta organizovana je krajem aprila, a predlozi i primedbe upućeni su radnoj grupi Ministarstva za zaštitu životne sredine preko predstvnika DMI u toj radnoj grupi, a preko koga je DMI uključena u izradu ovog dokumenta. Druga je organizovana početkom maja takođe putem on line konsultacija o zahtevu za izradu studije uticaja na životnu sredinu borskih vodoizvorišta Surdup i Kriveljska banjica. Mišljenja i predlozi upućeni su Ministarstvu za zaštitu životne sredine.

Projekat se nastavlja organizovanjem jednodnevnog seminara sa mlade privrednike o zelenom preduzetništvu, sa partnerima udruženjima Village i Domom omladine, kao i prezentacijom rezultata ankete o zelenoj ekonomiji.